fbpx

Vad är nödvärn och vad säger lagen?

Många av oss har säkert vid något tillfälle känt sig hotade på ett eller annat vis. Skulle du bli attackerad har du rätt att använda våld för att avvärja våld s.k. Nödvärn.

Nödvärn betyder att du utför en brottslig handling för att skydda någon eller något. Att ”handla i nödvärn” anses inte vara ett brott vilket betyder att du inte kan bli straffad.

Du kan använda dig av nödvärn när du till exempel bli misshandlad, blir utsatt för ett våldtäktsförsök eller för att hindra någon att ta sig in i ditt hus.


Det här säger lagen

Det vi i dagligt tal kallar självförsvar kallas i lagtexten ”nödvärn”. Nödvärn behandlas i Brottsbalken 24 Kapitel §1

1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Rätt till nödvärn föreligger mot

  • ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,
  • den som med våld eller hot eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,
  • den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg eller
  • den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458).

Följande tre villkor måste alla vara uppfyllda för att kunna hävda nödvärnsrätt:

  • Det skall föreligga ett angrepp
  • Det skall vara aktuellt
  • Försvaret skall vara nödvändigt

Proportionalitetsprincipen

Principen innebär att angrepp och försvar måste stå i rimlig proportion till varandra. Ju mer våld som används i angreppet, ju mer våld kan krävas för att försvara sig. Nödvärnsrätten gäller så länge angreppet pågår. Så snart angreppet har upphört, upphör även nödvärnsrätten. Använd så lite våld som möjligt för att nå målet av att avvärja ett angrepp.

Se AdvokatSnacks video om nödvärn

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Godkänd genom att klicka på 'Acceptera' knappen.